Літинський опорний заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
Літинської селищної ради Вінницької області

НАВІГАЦІЯ
Короткі новини
    05.06.2023
    Зарахування учнів до першого класу

    Наказ про зарахування учнів до першого класу 2023 року.

Наше опитування
Хабарництво в освіті
Освітні ресурси
Головна » Про школу » Офіційна статистика Сьогодні:

Сайт Літинського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

 

Офіційна статистика

У 2023-2024 навчальному році у закладі навчається - 635 учнів (Ліцензійний обсяг осіб, що навчаються у закладі - 611)

У 1-4 класах - 175 учнів, 5-9 класах - 344 учні, 10-11 класах - 116 учнів.

У школі працює 5 груп продовженого дня

Кількість працівників, які працюють у закладі
- 82 особи.

З них: педагогічних працівників - 56, бібліотекарів - 1, медсестра - 1, обслуговуючого персоналу - 26.


Серед педагогічних працівників :

учителів-методистів -1, старших учителів - 27, учителів вищої категорії - 40, учителів І категорії - 3, учителів ІІ категорії - 5, учителів-спеціалістів - 3.

Проблемне питання, над яким працює школа:

"Реалізація положень Концепції "Нова Українська школа" для розвитку компетентнісної освіти як передумови формування успішної особистості. Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування ключових компетенцій учня"

Наші пріоритети:  громадянське виховання

 У школі зосереджена увага на принципах гуманітарного виховання школярів, розвитку особистості дитини з високим рівнем духовної та національної свідомості, формування громадянської культури в умовах загальноосвітнього навчального закладу і в позашкільній діяльності на основі організації громадянського діалогу, формування активної життєвої позиції. При цьому особливу увагу надаємо патріотичному та громадянському вихованню, спрямованості на формування учням відчуття поваги до державних символів, духовних і громадянських цінностей.

Матеріальна база:

- навчальних аудиторій - 23;
- предметних кабінетів - 15;
- методкабінет - 1;
- кабінет з виховної роботи - 1;
- кабінет психолога - 1;
- музичний кабінет - 1;
- спортзалів - 2, спортивних майданчиків - 2, тренажернних площадок - 2;
- бібліотека - 1;
- їдальня- 1;
- технічні майстерні - 2;
- кабінет швейної справи - 1;
- комп'ютерних класів - 2

Адміністрація школи та графік прийому
 
 
Посада
ПІБ
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
 
Директор
 
 
Шмигель Анатолій Олександрович
 
 
15.00- 17.00
 
 
15.00-17.00
 
 
12.00-15.00
 
Заступник з навчальної роботи
 
 
Карабун Руслан Володимирович
 
14.00-16.00
 
 
 
14.00-16.00
 
 
Заступник з навчальної роботи
 
 
Киринюк Ольга Анатоліївна
 
 
14.00–16.00
 
 
 
14.00-16.00
 
Заступник з виховної роботи
 
 
Лівчук Тетяна Іванівна
 
 
14.00-16.00
 
10.00-12.00
 
 

 

• Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Статутом школи.
 • Навчальний заклад заснований Літинською селищною радою на комунальній формі власності.
• Навчальний заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп та печатку зі своїм найменуванням.
• Юридична адреса навчального закладу:
 22300, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, 17.
• Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
• Навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти; забезпечує єдність навчання і виховання; розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої освіти; створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу; забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти; охороняє життя та здоров’я учнів; виховує в учнів повагу до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, почуття власної гідності, відповідальність перед законом за свої дії, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина; виховує свідоме ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя; реалізовує права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань.
• Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та Статутом школи.
• Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
 • Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без попереднього конкурсу та відповідно до території обслуговування до початку навчального року.
Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх заміняють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), документ про відповідний рівень освіти.
 • Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причин вибуття.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти в межах населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причин переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Навчальний заклад має право:
– проходити у встановленому порядку державну атестацію;
– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти;
– визначати варіативну частину робочого навчального плану;
– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;
– створювати класи з поглибленим вивченням предметів за погодженням з районним відділом освіти;
– з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази організовувати навчання в старшій школі за профільними напрямками;
– спільно з вищими навчальними закладами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
– бути власником та розпорядником рухомого та нерухомого майна відповідно до чинного законодавства та власного Статуту;
– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
– залишати в своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку визначеному чинним законодавством України;
– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;
– здійснювати капітальний ремонт та реконструкцію на основі договорів підряду;
– з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового та професійного навчання може направляти учнів до подальшого навчання;
– організовувати індивідуальне навчання та навчання екстерном відповідно до положень затверджених Міністерством освіти і науки України;
– здійснювати поділ класів на групи для вивчення окремих предметів згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

• Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочих планів. У робочому навчальному плані конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.
• Робочі навчальні плани затверджуються відділом освіти.
• Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
• Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України Про освіту, Про загальну середню освіту та Статуту школи.

 

    Якщо Вам сподобалась ця стаття, поділіться, будь-ласка, нею з друзями